Ogłoszenie o naborze II – dla opiekunów sąsiedzkich – w ramach zad. 2 – na świadczenie opiekuńczych usług sąsiedzkich

Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA ŚWIADCZENIE OPIEKUŃCZYCH USŁUG SĄSIEDZKICH

            W związku z planowanym rozpoczęciem działań w projekcie „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” w ramach realizacji Zadania 2 Opiekuńcze usługi sąsiedzkie, ogłaszamy nabór na opiekunów sąsiedzkich osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie powiatu białogardzkiego, drawskiego, łobeskiego, szczecineckiego i świdwińskiego.

Zasady świadczenia opiekuńczych usług sąsiedzkich:

 1. Ilość godzin świadczonych na rzecz osoby niesamodzielnej będzie ustalana indywidualnie, zgodnie z indywidualną ścieżką wsparcia – średnio 2 godziny dziennie przez 7 dni w tygodniu, przez okres maksymalnie 18 miesięcy.
 2. Kandydat/ka na opiekuna ponosi, we własnym zakresie, koszty związane z dojazdem, wyżywieniem, ubezpieczeniem oraz zabezpieczeniem w środki lub/i sprzęt ochrony osobistej, które są niezbędne do świadczenia opiekuńczych usług sąsiedzkich.
 3. Opiekuńcze usługi sąsiedzkie świadczone będą w zależności od potrzeb osoby niesamodzielnej, nie rzadziej niż jeden raz na dobę, w ciągu dnia. Usługa ta może być świadczona również w nagłych sytuacjach, w tym w nocy (np. nagłe zachorowanie lub złe samopoczucie).

Zakres usług opiekuńczych:

 1. Pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów.
 2. Pomoc w przygotowaniu i podawaniu posiłków.
 3. Pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym.
 4. Pomoc w praniu odzieży i bielizny.
 5. Pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą, towarzyszenie na spacerach.
 6. Informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych.
 7. Odwiedziny w szpitalu.

Usługi będą dostosowane do indywidualnych potrzeb osób niesamodzielnych.

Warunki naboru na opiekuna sąsiedzkiego:

 1. Opiekunem sąsiedzkim może być osoba, która uzyska akceptację osoby niesamodzielnej.
 2. Zgoda na udział w bezpłatnym szkoleniu trwającym 20 godzin z zakresu realizacji usługi (m.in. anatomii, chorób wieku starczego, żywienia, czynności związanych
  z obsługą osób starszych i osób z niepełno sprawnościami oraz pierwszej pomocy przedmedycznej).
 3. Kandydat/ka na opiekuna powinna być osobą zaufaną, zdolną do pracy na rzecz osoby niesamodzielnej pozostającą w codziennym kontakcie z podopiecznym.
 4. Kandydat/ka może zostać zaproponowany/a uczestnikowi projektu do pełnienia roli opiekuna sąsiedzkiego w sytuacji, gdy sama osoba niesamodzielna nie wskaże swojego/jej kandydata/ki.

Kryteria wyboru kandydata/ki:

 1. Dyspozycyjność – zadeklarowanie liczby godzin na dobę jaką może poświęcić opiekun na pracę na rzecz osób niesamodzielnych.
 2. Kandydat/ka na opiekuna musi być osobą blisko zamieszkującą w stosunku do osoby niesamodzielnej.
 3. Zaakceptowanie zadań wynikających z zakresu usług sąsiedzkich.
 4. Podpisanie kontraktu trójstronnego.
 5. Posiadanie kompetencji społecznych istotnych do pełnienia tej roli.
 6. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Wytycznymi oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych, czyli uzyskanie co najmniej 60% wyniku na skali Kwestionariusza Kompetencji Społecznych, pozytywny wynik „Testu zaufania”, co najmniej 60% wynik na skali motywacji do roli opiekuna sąsiedzkiego.

Warunki zatrudnienia:

 1. Opiekunowie zostaną zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Oferty należy składać w formie papierowej lub mailowej na „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1, do którego należy dołączyć CV.

Fundacja „PASJA”

Ul. Magazynowa 1

73-150 Łobez

Tel. 91 397 42 56

e-mail: rekrutacja_zaopiekowani@wp.pl