Ogłoszenie o naborze III Zad. 9 – Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych – usługi konsultacyjno – doradczo – szkoleniowe.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Fundacja „PASJA” rozpoczyna nabór uczestników do projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”, w ramach zadania 9 – Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych  – usługi konsultacyjno – doradczo – szkoleniowe.

Rekrutacja uczestników odbywa się w trybie ciągłym w terminie od 24.06.2020 r. do wyczerpania limitu przewidzianego w naborze, tj. 300 opiekunów faktycznych, którzy zostaną objęci wsparciem w ramach zadania 9.

Wsparciem w ramach Centrum może zostać objęta osoba, która złoży wypełniony i podpisany wniosek opiekuna faktycznego o objęcie wsparciem w ramach zadania 9 (wzór stanowi załącznik nr 2), oraz która spełnia łącznie poniższe warunki:

  • jest opiekunem faktycznym, czyli osobą pełnoletnią opiekującą się osobą niesamodzielną nie będącą opiekunem zawodowym i nie pobierającą wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny,
  • zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego w jednym z powiatów: drawski, świdwiński, łobeski, białogardzki, szczecinecki.

Kwalifikacja do objęcia wsparciem w ramach zadania 9, odbywać się będzie w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne. Kryteria te podlegają ocenie przez Fundację „PASJA”. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani osobiście, telefonicznie bądź przez pocztę e-mail.

Warunkiem udzielenia wsparcia jest złożenie przez zakwalifikowanego kandydata, następujących dokumentów:

  • formularz danych załącznik nr 4,
  • oświadczenie uczestnika projektu załącznik nr 6,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku załącznik nr 7.

W ramach zadania 9 Centrum wsparcia opiekunów faktycznych oferuje pomoc w następujących formach:

  • szkolenia grupowe (pierwsza pomoc i inne czynności związane z obsługą m.in. osób starszych i niepełnosprawnych),
  • indywidualne poradnictwo (psychologiczne, prawne, rehabilitacyjno – ortopedyczne, socjalno – ekonomiczne),
    w formie dyżurów w Centrum lub w miejscu zamieszkania opiekuna faktycznego.

Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Fundacji „PASJA” pod adresem ul. Magazynowa 1; 73 – 150 Łobez,
za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja_zaopiekowani@wp.pl

Więcej informacji dotyczących rekrutacji zawartych jest w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa” znajdującego się na naszej stronie internetowej lub pod numerem tel. 91 397 42 56.

Serdecznie zapraszamy!

Plik do pobrania w celu rekrutacji:

Pliki do pobrania dla zakwalifikowanego uczestnika: