Ogłoszenie o naborze VI – Zad. 2 ,,Opiekuńcze usługi sąsiedzkie”- nabór uzupełniający

Ogłoszenie o naborze VI

Zad. 2 ,,Opiekuńcze usługi sąsiedzkie”

Fundacja ,,PASJA” ogłasza NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY osób niesamodzielnych w ramach zadania 2 ,,Opiekuńcze usługi sąsiedzkie”.

Nabór wniosków będzie realizowany w 14-to dniowej rundzie aplikacyjnej, która rozpocznie się 1 października 2020 r. Po zakończonej rundzie, w ciągu maksymalnie 7 dni Komisja rozpatrzy wnioski o objęcie wsparciem. Złożone w czasie trwającej rundy wnioski poza limitem miejsc – zostaną skierowane na listę rezerwową uczestników projektu.

Wsparciem w ramach opiekuńczych usług sąsiedzkich może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

• jest osobą niesamodzielną – tj. osobą, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;

• zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego w jednym z powiatów objętych wsparciem: drawski, szczecinecki, łobeski, świdwiński, białogardzki.

Osoba niesamodzielna może zostać objęta wsparciem maksymalnie przez okres 18 m-cy (śr. 2 godz. dziennie).

Pierwszeństwo udziału w zadaniu mają osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. osoby, których dochód nie przekracza kwoty:

• dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe – 1051,50 zł.

• dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe – 792,00 zł / na osobę.

Każde zgłoszenie do projektu podlegać będzie ocenie przez komisję rekrutacyjną.

Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Fundacji „PASJA” pod adresem ul. Magazynowa 1; 73 – 150 Łobez, za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja_zaopiekowani@wp.pl.

Więcej informacji dotyczących rekrutacji zawartych jest w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa” znajdującego się na naszej stronie internetowej http://fundacjapasja.pl/pliki-do-pobrania-zaopiekowani/ lub pod numerem tel. 91 397 42 56

Serdecznie zapraszamy!

Plik do pobrania w celu rekrutacji:

Pliki do pobrania dla zakwalifikowanego uczestnika: