Ogłoszenie o naborze VIII – Zad. 2 ,,Opiekuńcze usługi sąsiedzkie”

Fundacja ,,PASJA” w związku z kontynuacją działań w projekcie „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” w ramach zadania 2 ,,Opiekuńcze usługi sąsiedzkie” ogłasza II nabór uczestników –  osób niesamodzielnych  – zamieszkałych na terenie powiatu białogardzkiego, drawskiego, łobeskiego, szczecineckiego i świdwińskiego.

Rekrutacja uczestników odbywa się w trybie ciągłym, w terminie od 5.08.2021 r. do wyczerpania limitu przewidzianego w II naborze, tj. 44 osób niesamodzielnych, które zostaną objęte wsparciem w ramach opiekuńczych usług sąsiedzkich.

Nabór ciągły wniosków będzie odbywał się od dnia 5 sierpnia 2021 roku z 14-to dniowymi rundami aplikacyjnymi. Pierwsza runda aplikacyjna będzie trwać od 5 sierpnia do 18 sierpnia 2021 roku, a każda następna runda będzie trwać dokładnie 14 dni. Po zakończonej rundzie, w ciągu maksymalnie 7 dni, Komisja rozpatrzy wnioski o objęcie wsparciem, które wpłynęły w czasie trwania danej rundy. Wnioski będą przyjmowane w sposób ciągły z tym, że w razie wyczerpania limitu miejsc, nabór wniosków o objęcie wsparciem zostanie zamknięty, a złożone w czasie trwającej rundy wnioski po za limitem miejsc – zostaną skierowane na listę rezerwową uczestników projektu.

Wsparciem w ramach opiekuńczych usług sąsiedzkich może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

  • jest osobą niesamodzielną – tj. osobą, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia
    w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
  • zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego w jednym z powiatów objętych wsparciem: drawski, szczecinecki, łobeski, świdwiński, białogardzki.

Osoba niesamodzielna może zostać objęta wsparciem maksymalnie przez okres 18 m-cy (śr. 2 godz. dziennie).

Pierwszeństwo udziału w zadaniu mają osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. osoby, których dochód nie przekracza kwoty:

• dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe – 1051,50 zł.

• dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe – 792,00 zł / na osobę.

Każde zgłoszenie do projektu podlegać będzie ocenie przez komisję rekrutacyjną.

Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Fundacji „PASJA” pod adresem ul. Magazynowa 1; 73–150 Łobez, za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja_zaopiekowani@wp.pl

Więcej informacji dotyczących rekrutacji zawartych jest w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa” znajdującego się na naszej stronie internetowej lub pod numerem tel. 91 397 42 56

Pliki do pobrania w celu rekrutacji:

Pliki do pobrania dla zakwalifikowanego uczestnika: