Ogłoszenie o naborze IV Zad. 2 ,,Opiekuńcze usługi sąsiedzkie”- nabór uzupełniający

Fundacja ,,PASJA” w związku z kontynuacją działań w projekcie „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” w ramach zadania 2 ,,Opiekuńcze usługi sąsiedzkie” ogłasza nabór uzupełniający osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie powiatu białogardzkiego, drawskiego, łobeskiego, szczecineckiego i świdwińskiego.

Nabór wniosków będzie realizowany w 14-to dniowej rundzie aplikacyjnej, która rozpocznie się 29 lipca 2020 r. Po zakończonej rundzie,
w ciągu maksymalnie 7 dni, Komisja rozpatrzy wnioski o objęcie wsparciem. Złożone w czasie trwającej rundy wnioski poza limitem miejsc – zostaną skierowane na listę rezerwową uczestników projektu.

Wsparciem w ramach opiekuńczych usług sąsiedzkich może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

  • jest osobą niesamodzielną – tj. osobą, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia
    w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
  • zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego w jednym z powiatów objętych wsparciem: drawski, szczecinecki, łobeski, świdwiński, białogardzki.

Osoba niesamodzielna może zostać objęta wsparciem maksymalnie przez okr. 18 m-cy (śr. 2 godz. dziennie).

Pierwszeństwo udziału w zadaniu  mają osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,tj. osoby, których dochód nie przekracza kwoty:

• dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe – 1051,50 zł.

• dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe – 792,00 zł / na osobę.

Każde zgłoszenie do projektu podlegać będzie ocenie przez komisję rekrutacyjną.

Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Fundacji „PASJA” pod adresem ul. Magazynowa 1; 73 – 150 Łobez, za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adrese-mail: rekrutacja_zaopiekowani@wp.pl

Więcej informacji dotyczących rekrutacji zawartych jest w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa” znajdującego się na naszej stronie internetowej lub pod numerem tel. 91 397 42 56

Serdecznie zapraszamy!

Plik do pobrania w celu rekrutacji:

Pliki do pobrania dla zakwalifikowanego uczestnika: