Czym się zajmujemy?

Czym się zajmujemy?
Fundacja „PASJA” realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami
2) organizowanie grup terapeutycznych oraz letnich i zimowych obozów dla dzieci i młodzieży
3) praca terapeutyczna z rodzinami, a w szczególności z rodzinami z problemem alkoholowym oraz uzależnieniem od środków odurzających
4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz ich zatrudnianie
5) organizowanie spotkań, wykładów, sesji naukowych; konsultacje i doradztwo
6) podejmowanie różnorodnych inicjatyw w lokalnym środowisku społecznym na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin
7) udzielanie wsparcia rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
8) Promocję i organizację wolontariatu
9) Opracowywanie i realizacja programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów z różnych dziedzin
10) Realizacja działań, mających na celu podnoszenie szans na uzyskanie zatrudnienia osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym organizowanie szkoleń, usługi doradcze, pomoc w znalezieniu pracy, tworzenie nowych miejsc pracy
11) Organizowanie imprez i spotkań o charakterze kulturalnym