Ogłoszenie o naborze IX – Zad. 2 ,,Opiekuńcze usługi sąsiedzkie”

Wioleta Waszczyk/ 17 października, 2022/ Pozostałe

Ogłoszenie o naborze IX – Zad. 2 ,,Opiekuńcze usługi sąsiedzkie”
Fundacja ,,PASJA” w związku z kontynuacją działań w projekcie „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału
opiekuńczego rodzin” w ramach zadania 2 ,,Opiekuńcze usługi sąsiedzkie” ogłasza III nabór uczestników – osób
niesamodzielnych – zamieszkałych na terenie powiatu białogardzkiego, drawskiego, łobeskiego, szczecineckiego i
świdwińskiego.
Rekrutacja uczestników odbywa się w trybie ciągłym, w terminie od 17.10.2022 r. do wyczerpania limitu przewidzianego w III
naborze, tj. 7 osób niesamodzielnych, które zostaną objęte wsparciem w ramach opiekuńczych usług sąsiedzkich.
Nabór ciągły wniosków będzie odbywał się od dnia 17 października 2022 roku z 14-to dniowymi rundami aplikacyjnymi.
Pierwsza runda aplikacyjna będzie trwać od 17 października do 31 października 2022 roku, a każda następna runda będzie trwać
dokładnie 14 dni. Po zakończonej rundzie, w ciągu maksymalnie 7 dni, Komisja rozpatrzy wnioski o objęcie wsparciem, które
wpłynęły w czasie trwania danej rundy. Wnioski będą przyjmowane w sposób ciągły z tym, że w razie wyczerpania limitu miejsc,
nabór wniosków o objęcie wsparciem zostanie zamknięty, a złożone w czasie trwającej rundy wnioski po za limitem miejsc –
zostaną skierowane na listę rezerwową uczestników projektu.
Wsparciem w ramach opiekuńczych usług sąsiedzkich może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:
• jest osobą niesamodzielną – tj. osobą, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki
lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności
dnia codziennego;
• zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego w jednym z powiatów objętych wsparciem: drawski,
szczecinecki, łobeski, świdwiński, białogardzki.
Osoba niesamodzielna może zostać objęta wsparciem maksymalnie przez okres 8 m-cy (śr. 2 godz. dziennie, 7 dni w tygodniu).
Pierwszeństwo udziału w zadaniu mają osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o
którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. osoby, których dochód nie przekracza kwoty:
• dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe – 1164,00 zł.
• dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe – 900,00 zł / na osobę.
Każde zgłoszenie do projektu podlegać będzie ocenie przez komisję rekrutacyjną.
Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:
Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Fundacji „PASJA” pod adresem ul. Magazynowa 1; 73–150
Łobez, za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres e-mail: fundacja.pasja@wp.pl
Więcej informacji dotyczących rekrutacji zawartych jest w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa” znajdującego się na naszej
stronie internetowej lub pod numerem tel. 91 397 42 56
Pliki do pobrania w celu rekrutacji:
Zał. 1 do zad. nr 2 Wniosek o objęcie wsparciem (mono)
Zał. 10 Ankieta dotycząca stopnia niesamodzielności (mono)
Pliki do pobrania dla zakwalifikowanego uczestnika:
Zał. 4 Formularz Danych Uczestnika Projektu (mono)
Zał. 5 Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów do projektu (mono)
Zał. 6 Oświadczenie uczestnika projektu (mono)
Zał. 7 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku (mono)
Zał. 8 Ankieta informacyjna (mono)
Zał. 11 Oświadczenie opiekuna faktycznego (mono)

Pliki do pobrania w celu rekrutacji:

Pliki do pobrania dla zakwalifikowanego uczestnika:

Share this Post