Opis projektu

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość wraz z partnerami: Fundacją Pasja oraz Fundacją im. Królowej Polski Św. Jadwigi realizuje projekt pn. „Wypracowanie metodologii i wdrożenie monitorowania efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia działań urzędu pracy”, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.4 II Osi riorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie modelu oceny efektywności i działań prowadzonych przez publiczne służby zatrudnienia.

Problemy do rozwiązania:

  • pomiar jedynie w ujęciu krótkoterminowym (tj. 3 miesiące po ukończeniu wsparcia),
  • brak możliwości oceny wpływu całego procesu aktywizacji (koncentracja na krótkoterminowych efektach poszczególnych form, bez uwzględnienia całości czasu trwania, kosztów i uczestnictwa w innych formach w całym przebiegu aktywizacji),
  • wykazywanie udziału osoby bezrobotnej w niektórych formach aktywizacji (np. roboty publiczne, podjęcie działalności gospodarczej po uzyskaniu dofinansowania) jako podjęcie zatrudnienia, co fałszuje obraz rzeczywistych efektów działań podejmowanych przez PUP,
  • brak uwzględnienia w sposobie pomiaru efektywności działania poszczególnych powiatowych urzędów pracy struktury osób bezrobotnych,
  • jednakowy sposób liczenia wskaźników efektywności dla wszystkich bezrobotnych niezależnie od stopnia ich oddalenia od rynku pracy i motywacji,
  • włączenie do okresu aktywizacji również okresu obowiązkowego zatrudnienia, czy też prowadzenia działalności gospodarczej.