Ogłoszenie o naborze I Zad. 2 ,,Opiekuńcze usługi sąsiedzkie”.

Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin

OGŁOSZENIE O NABORZE

Fundacja PASJA rozpoczyna nabór uczestników do projektu
„Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”
w ramach zadania 2 ,,Opiekuńcze usługi sąsiedzkie”.

Rekrutacja uczestników odbywa się w trybie ciągłym, w terminie od 22.04.2020 r. do wyczerpania limitu przewidzianego w I naborze, tj. 60 osób niesamodzielnych, które zostaną objete wsparciem w ramach opiekuńczych usług sąsiedzkich.

Nabór ciągły wniosków będzie odbywał się od dnia 22 kwietnia 2020 roku z 14-to dniowymi rundami aplikacyjnymi. Pierwsza runda aplikacyjna będzie trwać od 22 kwietnia do 4 maja 2020 roku, a każda następna runda będzie trwać dokładnie 14 dni. Po zakończonej rundzie, w ciągu maksymalnie 7 dni, Komisja rozpatrzy wnioski o objęcie wsparciem, które wpłynęły w czasie trwania danej rundy. Wnioski będą przyjmowane
w sposób ciągły z tym, że w razie wyczerpania limitu miejsc, nabór wniosków o objęcie wsparciem zostanie zamknięty, a złożone w czasie trwającej rundy wnioski po za limitem miejsc – zostaną skierowane na listę rezerwową uczestników projektu.

Wsparciem w ramach opiekuńczych usług sąsiedzkich może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

  • jest osobą niesamodzielną – tj. osobą, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
  • zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego w jednym z powiatów objętych wsparciem: drawski, szczecinecki, łobeski, świdwiński, białogardzki.

Osoba niesamodzielna może zostać objęta wsparciem maksymalnie przez okr. 18 m-cy (śr. 2 godz. dziennie).

Pierwszeństwo udziału w zadaniu  mają osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
tj. osoby, których dochód nie przekracza kwoty:

• dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe – 1051,50 zł.

• dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe – 792,00 zł / na osobę.

Każde zgłoszenie do projektu podlegać będzie ocenie przez komisję rekrutacyjną.

Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Fundacji „PASJA” pod adresem
ul. Magazynowa 1; 73 – 150 Łobez, za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres
e-mail: rekrutacja_zaopiekowani@wp.pl

Więcej informacji dotyczących rekrutacji zawartych jest w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa” znajdującego się na naszej stronie internetowej lub pod numerem tel. 91 397 42 56

Serdecznie zapraszamy!

Pliki do pobrania w celu rekrutacji:

Pliki do pobrania dla zakwalifikowanego uczestnika: