OPIS PROJEKTU

„Z Pasją do przodu ” – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu łobeskiego.

Fundacja „PASJA” przystąpiła do realizacji projektu „Z Pasją do przodu” – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu łobeskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 7.1 – Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej – nr projektu RPZP.07.01.00-32-K028/19

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 24 mieszkańców powiatu łobeskiego, w tym 15 kobiet i 3 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności/z niepełnosprawnością sprzężoną i intelektualną, chorych psychicznie, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

PROPONUJEMY

1. Wsparcie społeczno – środowiskowe dla 24 osób (diagnozy/IPD):

– wsparcie specjalistów – animator środowiskowy, psycholog, prawnik, doradca finansowy, doradca zawodowy, doradca rodzinny

– warsztaty aktywizacji społeczno-środowiskowej – integracyjne, kulinarne, artystyczne (ceramika, patchwork) – zajęcia grupowe i indywidualne

2. Kursy zawodowe dla 24 osób zakończone certyfikatem:

– kucharz

– ABC szwaczki

– technolog robót wykończeniowych

– obsługa maszyn i urządzeń do całorocznej pielęgnacji zieleni oraz profesjonalne sprzątanie powierzchni biurowych i przemysłowych

 • stypendium szkoleniowe
 • refundacja kosztów dojazdu

3. Wsparcie o charakterze zawodowym – praktyki dla 20 osób mające na celu reintegrację zawodową – przygotowanie do aktywności zawodowej i jej utrzymanie. Zakłada się  utworzenie grup zawodowych odpowiadających na potrzeby lokalne, w tym:  

– gastronomiczna

– remontowo-budowlana

– szwalnicza

– konserwacji terenów zielonych

 • stypendium za odbywanie praktyk
 • refundacja kosztów dojazdu z terenów wiejskich

GRUPA DOCELOWA

Osoby lub rodziny, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym:

 • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 • uzależnieni od alkoholu;
 • uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających;
 • chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
 • długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 • osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Preferencje uczestnictwa dotyczą:

1) Osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem/lub wykluczeniem społecznym z wielokrotnym wykluczeniem przebywające :

a) w placówce opiekuńczo-pobytowej, czyli placówce wieloosobowego całodobowego pobytu i opieki, w której liczba mieszkańców jest większa niż 30 osób lub w której spełniona jest co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

 • usługi nie są świadczone w sposób zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby);
 • wymagania organizacyjne mają pierwszeństwo przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców;
 • mieszkańcy nie mają wystarczającej kontroli nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą w zakresie funkcjonowania w ramach placówki;
 • mieszkańcy są odizolowani od ogółu społeczności lub zmuszeni do mieszkania razem;

b) w placówce opiekuńczo-wychowawczej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 851), w której przebywa powyżej 14 osób.

2) osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi

3) osoby korzystające z POPŻ

REKRUTACJA

Rekrutacja prowadzona będzie od miesiąca sierpnia 2020 r. w trybie ciągłym, zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, oraz w oparciu o Regulamin uczestnictwa w projekcie.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

KONTAKT

Fundacja PASJA

ul. Magazynowa 1

73-150 Łobez

tel.( 91) 397 42 56

e-mail: fundacja.pasja@wp.pl

www.fundacjapasja.pl